Przejdź do głównej sekcji

Celem niniejszej polityki prywatności (dalej Polityka) jest określenie zasad i warunków przetwarzania danych osobowych pochodzących od osób fizycznych (dalej Użytkownik lub Ty), będących użytkownikami serwisu internetowego Helpeo.pl (dalej Serwis), a także danych osobowych innych osób (w tym naszych partnerów biznesowych i osób ich reprezentujących, kandydatów do pracy i osób, które kontaktują się z nami w innych sprawach), przekazywanych drogą pocztową, elektroniczną, telefoniczną, osobiście w siedzibie Administratora lub w jakikolwiek inny sposób.

Polityka zawiera również informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania ich danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Helpeo sp. z o. o., ul. Gen. Z.W. Jankego 176 lok B, 40-663 Katowice, NIP: 9542830754, REGON: 389839149 (Administrator lub my).

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1; dalej RODO).

Kontakt z Administratorem

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować na ww. adres siedziby lub przy pomocy adresu e-mail: rodo@helpeo.pl.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, okres przechowywania danych

 1. Kontakt poprzez Biuro Obsługi Klienta – np. za pomocą infolinii lub formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie
  • Przetwarzamy Twoje dane kontaktowe i inne dane, które podasz w trakcie rozmowy lub w treści korespondencji. Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie. Pamiętaj, że wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone przy pomocy infolinii są rejestrowane.
  • Przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora ( 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na:
   1. obsłudze bieżących kontaktów, w tym rozpatrywaniu Twoich zapytań i udzielaniu na nie odpowiedzi,
   2. zapewnieniu prawidłowej obsługi Klienta, w tym składanych zleceń – w tym na doskonaleniu procesu obsługi Klienta i jakości świadczonych usług, w ramach monitoringu rozmów telefonicznych, a także realizacji celów analitycznych i statystycznych związanych z procesem obsługi Klienta,
   3. ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne, by udzielić Ci odpowiedzi. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości obsługi przesłanej przez Ciebie wiadomości i tym samym jej usunięciem.
  • Dane osobowe są przechowywane:
 1. Prezentowanie oferty Spółki
  • Przetwarzamy Twoje dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii w związku z Twoim korzystaniem ze Serwisu.
  • Przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na prowadzeniu działań marketingowych poprzez wyświetlanie Ci ofert naszych produktów (reklama kontekstowa).
  • Administrator oraz współpracujące kancelarie prawne przetwarzają Twoje dane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz tych zaufanych partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego również na prowadzeniu działań marketingowych poprzez wyświetlanie Ci ofert naszych produktów w sposób dopasowany do Twoich potrzeb, które ustalamy w oparciu o analizę przesłanych przez Ciebie zapytań i zainteresowania naszymi usługami.
  • W ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) prowadzimy także analizy i statystyki dotyczące dostarczania i skuteczności prezentowanych Ci reklam dla potrzeb ulepszania funkcjonalności Serwisu i naszych usług, jak również zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwi prezentację treści w Serwisie, w tym treści prezentowanych w sposób dostosowany do Twoich zainteresowań.
  • Dane osobowe są przechowywane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu wobec działań marketingowych lub do czasu ustania naszego interesu w prowadzeniu takich działań.
 1. Korzystanie z naszych portali społecznościowych
  • Ponieważ chcemy być z Tobą w stałym kontakcie, posiadamy konta w portalach społecznościowych, gdzie możesz nas odwiedzić i wejść z nami w interakcję (np. zostawić komentarz, polubić post czy go udostępnić). W takim przypadku dochodzi do przetwarzania Twoich danych osobowych. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych w ramach portali społecznościowych znajdziesz tutaj.
 1. Współpraca z naszymi partnerami biznesowymi
  • Jeśli jesteś stroną zawartej z nami umowy lub zamierzasz ją zawrzeć, dane, które przetwarzamy na Twój temat, stanowią dane kontaktowe oraz inne dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Dane te zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie. Możemy pozyskiwać lub weryfikować Twoje dane także przy pomocy ogólnodostępnych rejestrów (np. CEIDG, KRS).
  • Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
 1. prowadzeniu czynności składających się na usprawnienie i koordynację pracy Administratora, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów (np. ewidencjonowanie korespondencji),
 2. ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.
  • Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości jej zawarcia i wykonania.
  • Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia istniejącej współpracy lub nawiązania współpracy w przyszłości, a także do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa (tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z dokumentacją rachunkową), co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. W przypadku, gdy nie dojdzie do nawiązania z współpracy, dane osobowe będą przechowywane do czasu podjęcia decyzji o braku współpracy.
 1. Osoby reprezentujące, osoby kontaktowe, pracownicy i pełnomocnicy naszych Klientów lub partnerów biznesowych
  • Przetwarzamy Twoje dane kontaktowe i dane związane z Twoją funkcją lub relacją z podmiotem, w imieniu którego występujesz (standardowo są to: imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, służbowy adres e-mail i służbowy numer telefonu, ewentualnie także informacje wskazujące na Twoje umocowanie do reprezentacji podmiotu). Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub otrzymaliśmy je od podmiotu, w imieniu którego działasz. Możemy pozyskiwać lub weryfikować Twoje dane także przy pomocy ogólnodostępnych rejestrów (np. KRS).
  • Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
 1. zapewnieniu informacji i kontaktów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym nawiązania i realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego występujesz, jak również obsługi i realizacji podejmowanych przez Ciebie czynności,
 2. prowadzenia czynności składających się na usprawnienie i koordynację pracy Administratora, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów (np. ewidencjonowanie korespondencji),
 3. ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.
 1. Jeśli dostarczasz nam swoją aplikację, lecz aktualnie nie prowadzimy rekrutacji:

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych, w zależności od celu ich przetwarzania, są nasi podwykonawcy, poczta, firmy kurierskie, ubezpieczyciele, banki oraz inne podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (w szczególności firmy świadczące usługi IT i wsparcia technicznego, współpracujące kancelarie prawne i podatkowe, firmy marketingowe, audytorzy zewnętrzni, tłumacze i inne podmioty wykonujące dla nas usługi), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do Twoich danych tylko i wyłącznie w celu realizacji swoich zadań i w zakresie do tego niezbędnym.

Dostęp do Twoich danych mogą mieć również uprawnione do tego organy państwowe, w szczególności urzędy skarbowe.

Twoje dane osobowe mogą być przez nas przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. np. USA, Japonia, Australia, do których transfer jest niezbędny do realizacji wskazanych w Polityce celów przetwarzania danych osobowych. Przekazanie danych osobowych poza EOG następuje z zapewnieniem odpowiedniego poziomu ochrony danych, wymaganego przez przepisy RODO, przede wszystkim poprzez:

Masz prawo uzyskać kopię wspomnianych standardowych klauzul umownych (lub innych stosownych zabezpieczeń transferu danych poza EOG) za naszym pośrednictwem.

Przysługujące Ci prawa

Przysługuje Ci prawo do:

W przypadku, w którym wyraziłeś/aś zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub na otrzymywanie od nas informacji (np. informacji handlowych), przysługuje Ci także prawo do cofnięcia wyrażonych zgód bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania lub wysyłki informacji dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeśli będziemy zamierzali przetwarzać Twoje dane w oparciu o zgodę, to uprzednio poinformujemy Cię o tym oraz podejmiemy działania, by zapewnić Ci możliwość wyrażenia zgody; wyrażenie zgody zawsze jest dobrowolne, a z jej niewyrażeniem nie wiążą się żadne negatywne konsekwencje.

W sprawie realizacji przysługujących Ci praw prosimy o kontakt na adres e-mail …

Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Wykorzystanie danych osobowych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Bezpieczeństwo

Zabezpieczamy Twoje dane osobowe przed bezprawnym ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem danych przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem danych osobowych w sposób niezgodny z przepisami RODO.

W celu zabezpieczenia danych stosujemy środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi RODO, w szczególności środki wymienione w art. 24 oraz art. 32 RODO, zapewniające poufność, integralność i dostępność usług przetwarzania przekazanych danych osobowych.

Podmioty powiązane z nami, nasi zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do przetwarzania danych zgodnie z przyjętymi przez nas wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Narzędzia analityczne i marketingowe stosowane przez nas i naszych zaufanych partnerów

Pamiętaj, że osoby trzecie (w tym Facebook, Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, dalej Facebook, oraz Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, dalej Google) mogą wykorzystywać pliki cookies i podobne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji z Serwisu i innych miejsc w Internecie i używać ich do świadczenia usług pomiarów i targetowania reklam. Zarządzając ustawieniami plików cookies, możesz zdecydować, czy wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji do targetowania reklam.

Serwis korzysta z Google Analytics, które jest internetowym narzędziem do analizy statystyk serwisów WWW i analityki internetowej dającym wgląd w ruch danych Serwisu, dostarczanym przez Google. Wykorzystujemy to narzędzie w celu tworzenia statystyk dla potrzeb dostosowania zawartości naszych stron internetowych do preferencji Użytkowników i ich ciągłej optymalizacji.

Możesz zapobiec instalacji plików cookie, stosując odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki internetowej. Możesz też zapobiec gromadzeniu przez Google danych zbieranych za pomocą plików cookie oraz dotyczących korzystania z Serwisu, instalując w wyszukiwarce dodatek blokujący osadzanie skryptów Google Analytics dostępny tutaj. Więcej informacji na temat Google Analytics znajdziesz tutaj.

Z uwagi na wykorzystywanie narzędzia Google Analytics, dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem ze strony mogą być przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazywanie danych osobowych odbywa się w takim przypadku w oparciu o standardowe klauzule umowne zawarte przez Administratora z dostawcą narzędzia. Zachęcamy Cię do zapoznania się z treścią umowy dotyczącej przetwarzania danych osobowych, w tym treścią standardowych klauzul umownych będących jej elementem.

Informacje o tym, jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji swoich partnerów, dostępne są tutaj.

Jest to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych, w tym pozwala na analizę gromadzonych danych. Google AdWords pozwala na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły Serwis. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie Google AdWords dostępne są tutaj.

W związku z korzystaniem z narzędzi biznesowych Facebooka, wraz z Facebook pełnimy funkcję współadministratorów w rozumieniu art. 26 ust. 1 RODO, w oparciu o uzgodnienia pomiędzy współadministratorami zawarte w celu określenia stosownego zakresu obowiązków w zakresie zapewnienia zgodności z obowiązkami wynikającymi z RODO. Zgodnie z tymi uzgodnieniami, odpowiadamy za przekazanie Ci poniższych informacji:

Facebook pełni także rolę naszego podmiotu przetwarzającego, przy czym może on przekazywać dane osobowe poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazywanie danych osobowych odbywa się w takim przypadku w oparciu o standardowe klauzule umowne.

Możesz zarządzać ustawieniami prywatności z poziomu swojego konta w serwisie Facebook.

Jest to narzędzie analityczne dostępne w ramach serwisu Facebook, które pomaga mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez Użytkowników w Sklepie, dostarczane przez Facebook, Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia), jak również umożliwiające kierowanie do Ciebie spersonalizowanych reklam w serwisie Facebook. Narzędzie to gromadzi informacje o Twoim korzystaniu ze Sklepu, które następnie przekazywane są na serwery Facebook. Pamiętaj, że Facebook może je łączyć z innymi informacjami, które pozyskał w związku z korzystaniem przez Ciebie z serwisu Facebook, a następnie wykorzystywać dla swoich własnych celów (w tym marketingowych).

Zmiany Polityki

Dokonujemy systematycznego przeglądu Polityki, w związku z czym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w niej zmian. Jeżeli dostrzeżesz, że treść Polityki wymaga aktualizacji, prosimy o taką informację.

Data ostatniej aktualizacji Polityki: 09.11.2021 r.

Copyrights © 2024 Helpeo

crafted by: mastafu design